Web Analytics
Početna stranica za Ravno Kretanje Tocka
Contents

Simulacija

Contents

Ravno Kretanje Tocka - uvod

RAVNO KRETANJE KRUTOG TELA

Ravno kretanje krutog tela je takvo kretanje pri kome se za sve vreme kretanja sve tačke tela kreću u ravni koja je paralelna nepomičnoj unapred uočenoj ravni

Ravno kretanje predstavlja kombinaciju dva najprostija kretanja

   translacije
   obrtanja oko ose čiji je pravac nepromenljiv  a položaj u prostoru promenjiv u toku vremena.

Pri kretanju krutog tela svi njegovi delići kreću se na isti način i opisuju iste putanje

Primeri ravnog kretanja krutih tela

Posmatramo položaje ravnog preseka S u trenucima vremena t0, t1 i t2 (uočićemo materijalnu duž i posmatraćemo položaje ove duži):

Ravno kretanje krutog tela sastoji se iz dva osnovna kretanja : translatornog i obrtnog kretanja oko ose koja prolazi kroz proizvoljno izabrani pol u ravni figure S a upravna je na tu ravan.

Pomeranje reprezentativnog preseka iz jednog položaja u drugi  može da se ostvari

   jednom translacijom (preseka zajedno sa polom C) i jednom rotacijom oko pola C za ugao φ
  ili
   samo jednom rotacijom oko ose čistog obrtanja.

© Copyright 2019 Slobodan Tršek